HƯƠNG QUE

HƯƠNG KHÔNG TĂM

HƯƠNG NỤ SEN/NỤ THÁP

HƯƠNG VÒNG

COMBO HƯƠNG TRẦM

Giảm 3%
160.000 VNĐ
Giảm 3%
Giảm 2%

TRẦM MIẾNG

Giảm 23%
115.000 VNĐ
Giảm 12%
220.000 VNĐ

TRẦM BỘT

Giảm 8%