cách chăm sóc khi ở một mình mùa covid

SỐNG TÍCH CỰC MÙA DỊCH COVID

CÁCH CHĂM SÓC TINH THẦN KHI MỘT MÌNH XA NHÀ MÙA COVID? Đại dịch COVID-19 chắc chắn đã là một thời gian thử thách; đặc biệt là đối với những người bị tách khỏi những người thân yêu của mình. Do hạn chế đi lại và các ràng buộc khác, nhiều nhân viên bị buộc …